Categories
Uncategorized

Регистрация на фирма

У нас лицата, които желаят да извършат регистрация на фирма, могат да избират нейния юридически статут. Той е обусловен от конкретното бъдещо производство, предмета на дейност, както и разполагаемия капитал, който ще внесат.

В предишната статия си говорихме за двата най-популярни вида дружества – ЕООД и ООД. Нека сега да astakova® Ви даде насоки относно регистрация на фирма като КД.

Командитното дружество (КД) е вид персонално търговско дружество, което се учредява от най-малко двама души. Те могат да бъдат физичеки или юридически лица. Целта на учредяването е извършване на търговска дейност под обща форма.

Първоначално под формата КД е учредяван семейният бизнес, но към днешна дата не стоят никакви ограничения в този аспект. КД налага сключването на учредителен договор в писмена форма и нотариална заверка на подписите на съдружниците. В Договора освен това се съдържа информация относно:

  • пълното и точно наименование на дружеството;
  • информация за седалище и адрес на управление;
  •  предмет на дейност;
  •  имената на съдружниците и размерът на тяхната отговорност поотделно.

Като разновидност на КД е Командитното дружество с акции (КДА)

КДА, ако желаете да извършим регистрация на фирма от този вид, представлява хибридна форма между КД и АД. При учредяването му имаме два вида субекти: командитисти и комплементари. Първите са неограничено отговорни лица по отношение задълженията на дружеството, докато вторите са ограничено отговорни такива. Макар че законът позволява учредяването на КДА както от страна на юридически, така и от страна на физически лица, съществуват правни положения, при които някои от юридическите лица е недопустимо да бъдат неограничено отговорни съдружници. Пример за такива лица са банките и общините.

Образуването на КДА се осъществява по следната процедура: необходимост от наличието на поне трима командитисти и един комплементар. Свиква се учредително събрание, инициирано от страна на комплементарите.

При образуването на КДА има два акта – устав и договор. Уставът е идентичен по съдържание на устава на АД. Договорът следва да съдържа информация относно: вид, брой на акциите, органи на управление и техните правомощия. Освен това се упоменават размерът на капитала, начините за извършване на вноските и др. Минималният капитал за учредяване на КДА е 50 000,00 лв.

Що се отнася до регистрация на фирма – АД,

То трябва да сте наясно, че разпределянето на риска е между всички акционери. В областта на търговското право АД се счита за най-ефективната форма за извършване на търговска дейност у нас. Процесът по прехвърляне на акциите също е опростен. При АД собственикът на капитала може да остане в тайна. След като се запишат акциите на учредителите, за тях се издават временни удостоверения, срещу които на по-късен етап се издават самите акции.

Минималният капитал за регистрация на фирма под формата на АД е 50 хил. лв. Отговорността на съдружниците е до размера на тяхната вноска.